home                    Vet hut arbetslivsminister Hans Karlsson

Du är i en position där du som folkvald tillsammans med regeringen är de ytterst ansvariga för vad som sker i arbetslivet. Det är din och regeringens sak att tillse att arbetslivet fungerar, livet på arbetsplatsen. Du talar mot fakta ”Dessa regler är enligt min mening tydliga och ändamålsenliga” (se stycket nedan). Det behövs inte något långsiktigt arbete eller utredningar för att komma fram till att vad som behövs är att de polisanmälningar som görs avseende mobbning, går till den rättsinstans dit de tillhör och ej nedlägges utan utredning eller åtgärd. Inom kort tid kommer det att ha en avskräckande inverkan på mobbarna.

USA föregår med gott exempel, personförföljelse och mobbning tolereras inte på arbetsplatsen, det leder till straffpåföljd.

Den nuvarande regeringen har sänkt moralen och etiken katastrofalt inom landet. Dessutom saknar ni helhetssyn och har dålig framförhållning, mobbning kostar samhället miljarder.

Maria Coyote, 30 juli, 2006

 

Herr/Fru talman!

Christer Winbäck har frågat mig om jag anser att Arbetsmiljöverkets föreskrifter är ett tillräckligt bra redskap för att komma åt problemet med vuxenmobbning samt om jag är beredd att vidta några andra åtgärder mot vuxenmobbningen och i så fall vilka.

I frågesvaret den 19 april 2006 pekade jag på det ansvar som vilar framför allt på Arbetsmiljöverket och arbetsmarknadens parter. Jag omnämnde också de föreskrifter som Arbetsmiljöverket meddelat mot kränkande särbehandling. Dessa regler är enligt min mening tydliga och ändamålsenliga.

Emellertid kan inte förändringar åstadkommas enbart genom regler eller handlingsplaner. Reglerna och planerna måste kompletteras med andra åtgärder för att ge effekt. De föreskrifter som finns måste följas upp med tillsyn och informationsinsatser. Detta är ett långsiktigt arbete. När det gäller. Som jag nämnde i frågesvaret har verket inom ramen för sina resurser prioriterat insatser på detta område. Jag anser inte att det finns anledning för min del att ta några andra initiativ i frågan.

Hans Karlsson, arbetslivsminister

                                                                                         www.mariacoyote.se